شبکه خبر - 25 شهریور 99 - 19:00| در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز 11 طرح فناورانه رونمایی و بزرگترین پمپ آب ساخت داخل آزمایش شد. دو کارخانه هم به بهره برداری رسید